En introduktion till social hållbarhet

0

Att definiera exakt vad social hållbarhet innebär är svårt med tanke på att det kan variera en aning beroende på vilken organisation/företag det gäller, samt vilken situation. Den enkla förklaringen vad det handlar om är att alla individer ska få sina rättigheter respekterade. Oavsett var de kommer ifrån, vem de är och så vidare. Alla människor ska ha lika stor möjlighet till ett samhälle där de kan utvecklas. För att nå detta måste företaget ta hänsyn till flera faktorer, till exempel människornas rörelsemönster samt deras grundläggande behov. I ett socialt hållbart företag skall alltså alla människor av alla typer vara inkluderade och företaget skall alltså utformas utifrån de grupper där det finns störst behov.

  • Social hållbarhet – att alla människors grundläggande behov och rättigheter uppfylls
  • Organisationen bör ta hänsyn till bl.a. människornas rörelsemönster för att social hållbarhet skall finnas.

Socialt hållbart företagande

Att fokusera på social hållbarhet inom företaget har många fördelar, och något du kanske redan använder dig av utan att du ens vet om det. Du kan både tänka internt och externt när du försöker implementera social hållbarhet i ditt företag. Det finns mycket du kan göra utan att det kräver så mycket av dig. Fokusera på arbetsmiljön för dina anställda. Är den jämställd? Finns det en mångfald på arbetsplatsen? Är alla inkluderade? Om din personal mår bra och trivs på arbetet så är de ofta mer produktiva vilket ökar lönsamheten för företaget. Fokusera på trivseln, men även hälsan hos din personal. Se till att arbetsmiljön är säker och trygg för att undvika skador och liknande.

När du fokuserar externt handlar det om att ha koll på vilka produkter du använder och var de kommer ifrån. Hur är arbetsförhållandena för de personer som tillverkar produkterna? Det handlar om att göra ditt företag till en god medborgare som värnar om människors värde och mänskliga rättigheter i alla steg. Försök att kombinera social hållbarhet, ekonomisk hållbarhet och ekologisk hållbarhet för att försäkra framtida generationers behov och inte bara de vi har idag. Social hållbarhet har inte kommit lika långt som de andra två, men det är på framväxt nu och blir allt viktigare både för de anställda och konsumenter. Ju förr du börjar med det inom ditt företag, desto bättre är det.

Varför social hållbarhet?

Utöver samhällsnyttan så finns det många anledningar till varför en organisation bör satsa på eller se över sin strategi när det gäller social hållbarhet. Generationen som nu är på väg till arbetsmarknaden tar social hållbarhet för givet och väljer ofta en arbetsplats baserat på värderingar och samhällsansvar. Det är en konkurrensfördel, inte bara i rollen som arbetsgivare men även affärsmässigt. Studier visar även att företag som har en mångfaldsbaserad organisation presterar bättre än branschkollegor. Men studierna visar också att det inte räcker med att bara rekrytera med mångfald (en variation av olika egenskaper hos individerna i en social grupp) i åtanke för att öka lönsamheten, utan att det krävs ett aktivt arbete med mångfald och inkludering för att se ekonomiska resultat.

Det måste finnas ett engagemang internt för att social hållbarhet ska fungera. Social hållbarhet befinner sig idag där ekologisk hållbarhet och miljörörelsen var för 20 år sedan, men det går fort framåt. De företag som inte hänger med i utvecklingen kommer inte heller att hänga med in i framtiden. Social hållbarhet inom en organisation är bra för att få nöjda kunder och öka företagets attraktivitet, stärka företagets varumärke och möta krav från kunder, kommuner och stat samt långivare och investerare. Organisationen kan även förebygga risker för skador på varumärket och förlust av framtida affärer. Arbetet med social hållbarhet ger alltså ett ekonomiskt värde för företaget på många sätt och det skapar en bättre arbetsmiljö.

Social Hållbarhet och hållbar utveckling enligt FN

FN antog år 2015 Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling. Agenda 2030 består av 17 globala mål samt 169 delmål. Det betonas att alla tre perspektiv är lika viktiga och beroende av varandra. Sveriges genomförande av Agenda 2030 stöttas av en delegation utsedd av regeringen. Bland annat ska de ta fram en handlingsplan för hur Sverige kommer genomföra arbetet med social hållbarhet. Regeringen har även gett i uppdrag till flera statliga myndigheter att redovisa hur de bidrar till att uppfylla de mål som finns i Agenda 2030. Den sociala hållbarheten är med andra ord lika viktig som både den ekologiska och den ekonomiska hållbarheten och ett måste för att ditt företag ska överleva.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© All Right Reserved
Proudly powered by WordPress | Theme: Shree Clean by Canyon Themes.