Teknologins och digitaliseringens roll för hållbarhet

0

Till att börja med en definition av hållbarhet. I Bruntlandrapporten från 1987 beskrevs hållbarhet på följande sätt: “Utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov”. En tidlös beskrivning som gäller än i dag och som bör vara ett riktmärke vid utveckling av all teknologi och IT-utveckling inom alla organisationer i samhället, såväl privata som offentliga. Digitaliseringen av varor och tjänster har ibland kallats den fjärde industriella revolutionen och den pågår runt om oss. Det ställer stora krav på alla organisationer, inte minst i belysningen av miljöförstöring och klimatförändringar, vilket inte var fallet i lika hög grad för 20 år sedan. Detta ställer nya och annorlunda krav på den utvecklingen av teknologi och digitalisering. Det finns tre dimensioner av hållbarhet.

  • Social hållbarhet, demokrati, jämlikhet och jämställdhet
  • Ekologisk hållbarhet, utveckling av gröna energikällor och effektivare utnyttjande av naturresurser
  • Ekonomisk hållbarhet, långsiktiga investeringar i hållbart företagande

Social hållbarhet

Om vi ser tillbaka 20 år och funderar över vad ny teknik kunde erbjuda oss då var det sökningar på internet, digitala betaltjänster och e-post. Det var nog inte så många som kunde föreställa sig att du kunde filma med hög kvalitet med din mobiltelefon för att sedan lägga upp din film på sociala medier för alla och envar att beskåda. Denna fantastiska möjlighet har tillsammans med andra funktioner i det digitala samhället gjort det möjligt att besöka och ta del av andra kulturer i alla världsdelar. Många människor kan nu ta del av vilka värderingar och levnadssätt som finns i andra delar av världen. Det handlar inte minst om demokrati, jämlikhet och jämställdhet.

Västvärlden har ett ekonomiskt och socialt försprång gentemot andra fattigare delar av världen. Därför måste den tekniska utvecklingen i bland annat Sverige komma andra delar av världen tillgodo. Många sjukdomar som är utrotade här kräver liv på andra håll. Om alla människor hade möjlighet att förvara mat i ett kylskåp och hade tillgång till rent vatten skulle mycket vara vunnet. Det är här den tekniska utvecklingen ska möjliggöra sådant utan att öka energiåtgången på ett sätt som inte är ekologiskt hållbart. Det finns några faktorer som är viktiga för begreppet social hållbarhet och det är arbetsmiljö, jämställdhet, mångfald, folkhälsa och tillgänglighet. Detta gäller såväl globalt som i den egna organisationen, företag, statlig eller kommunal förvaltning.

Ekologisk hållbarhet

Om social hållbarhet upplevs som något nytt är ekologisk hållbarhet desto mer välkänt. Här borde nya tekniker och digitalisering kunna minska miljöpåverkan på flera sätt. Styrsystem för energianvändning och effektivisering i tillverkning och tjänsteproduktion. Tyvärr har det visat sig att det även finns en hel del fallgropar. Genom online handeln har transporterna ökat globalt. Enligt SCB har konsumtionen av kläder ökat med drygt 30 procent mellan 2004 och 2014. Tillverkning av kläder belastar miljön kraftigt genom att tillverkningen kräver stora mängder vatten och energi samt att stora mängder kemikalier används. Digitalisering bidrar således inte automatiskt till en hållbar utveckling. Det kan därför anses glädjande att årets julklapp 2018 blev “återvunna” kläder, det vill säga begagnade eller second hand.

Utvecklingen inom bilindustrin har inneburit nya tekniska lösningar, vilket har gjort bilarna avsevärt energisnålare för slutkunden. Däremot är det inte säker att det är ett bättre alternativ ur miljösynpunkt. Om man beaktar helheten visar det sig att tillverkningen av en ny bil belastar miljön så mycket att det kan vara rimligare att ur det perspektivet behålla sin gamla bil. Det visar sig även gälla elbilar då tillverkningen av batterier belastar miljön mer än vad man tidigare trott. Det är därför av största vikt att digitaliseringen av vår omvärld underlättar information till allmänheten och till konsumenter så att dessa ges möjlighet att göra ett val som är baserat på kunskap och fakta om varor och tjänster.

Ekonomisk hållbarhet

Ett tredje begrepp inom teknologins utveckling mot ekologisk hållbarhet är ekonomisk hållbarhet. Här talas det om cirkulär ekonomi, vilket innebär att en färdiganvänd produkt ska gå att återvinna. Det ställer krav på producenterna, då de behöver designa sina produkter så att det går att ta isär och återvinna materialen. De organiska ska kunna komposteras, vilket kräver att inga skadliga ämnen finns med i tillverkningsprocessen. Vid tillverkning och transporter ska förnybar energi användas. Produktionsmedlen behöver inte ägas i en cirkulär ekonomi utan kan delas, hyras eller leasas. Ytterligare en variant är att låta kunden hyra eller leasa produkten. Då köper inte kunden produkten utan hyr snarare en funktion. Cirkulär ekonomi kan ses som ett ekonomiskt kretslopp.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© All Right Reserved
Proudly powered by WordPress | Theme: Shree Clean by Canyon Themes.